Regulament Arc Parc Industrial

REGULAMENT CADRU PRIVIND

ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA

 “ARC PARC INDUSTRIAL DEJ”

I. SCOPUL REGULAMENTULUI CADRU

 1. Prezentul Regulament are ca scop trasarea principiilor si regulilor de baza in organizarea, functionarea si dezvoltarea Parcului Industrial Privat “Arc Parc Industrial Dej”, cu respectarea  dispozitiilor legale si a drepturilor si obligatiilor ce revin atat administratorului parcului, cat si rezidentilor acestuia.
 2. Respectarea prezentului Regulament, precum si a oricaror alte regulamente emise de catre administratorul parcului este obligatorie pentru toti rezidentii parcului industrial, conform dispozitiilor legale in vigoare.
 3. Prezentul Regulament completeaza si/sau modifica de drept contractele de administrare incheiate anterior intrarii in vigoare a acestuia, astfel incat sa se  asigure egalitatea de tratament  pentru toti rezidentii parcului industrial.
 4. Incheierea unui contract de administrare si contracte de prestari servicii conexe reprezinta adeziunea rezidentului la toate reglementarile tehnice si juridice ale parcului, inclusiv in ceea ce    priveste dreptul exclusiv si discretionar al administratorului de a alege furnizorul oricarei utilitati  necesare functionarii parcului industrial. De asemenea, incheierea unui contract de administrare si contracte de prestari servicii conexe implica recunoasterea competentei exclusive si discretionare a administratorului parcului in ceea ce priveste orice fel de decizie de natura juridica, tehnica sau economica in legatura cu functionarea parcului industrial si implica un transfer al puterii de decizie cu privire la aceste aspecte in favoarea administratorului parcului industrial. Competenta sus-mentionata se refera la deciziile ce privesc functionarea parcului industrial cu aplicabilitate generala pentru toti rezidentii parcului (decizii in ceea ce priveste serviciile si utilitatile oferite in   cadrul parcului industrial), fara a afecta sau restrange suveranitatea comerciala a fiecarui rezident, care este liber sa isi conduca afacerile asa cum considera de cuviinta.
 5. Administratorul poate formula si alte reglementari particulare in ceea ce priveste orice aspect al organizarii si functionarii parcului industrial, confom dispozitiilor legale in vigoare.
 6. Rezidentii au obligatia de a aduce la cunostinta tuturor angajatilor, colaboratorilor si vizitatorilor normele de conduita stabilite prin contractul de administrare si prestari servicii si prin regulamente si au responsabilitatea totala in asigurarea respectarii acestor norme de catre terti, sub sanctiunea raspunderii pentru daunele provocate

II.REGLEMENTARI PRIVIND INFRASTRUCTURA PARCULUI INDUSTRIAL

 1. Constituie infrastructura parcului industrial constructiile, instalatiile, partile componente din sistemele de alimentare cu energie electrica, retelele de telecomunicatii, retelele de alimentare cu  gaze, retelele de alimentare cu apa, retelele de canalizare aferente unitatilor existente in cadrul parcului industrial.
 2. Administratorul parcului industrial este proprietarul exclusiv al infrastructurii parcului, are  drept discretionar asupra acesteia, chiar daca aceasta se afla pe terenul proprietatea rezidentului, si poate aduce orice modificari pe care le apreciaza ca necesare, cu respectarea drepturilor  rezidentilor parcului industrial.
 3. Rezidentul parcului industrial care a edificat pe terenul proprietatea sa o constructie (unitate) sau elemente de retele de utilitati este proprietarul exclusiv al acestora si are un drept discretionar   in ceea ce priveste  proprietatea sa. Cu toate acestea, administratorul parcului are drept de acces la orice elemente de infrastructura a parcului industrial, chiar situate pe proprietatea rezidentilor  parcului industrial, in vederea verificarii respectarii obligatiilor rezidentului, stabilite contractual   sau prin regulemente, si a asigurarii functionarii optime a parcului industrial, cu notificarea prealabila a rezidentului. Administratorul parcului industrial nu are obligatia de a notifica accesul   in ipoteza in care accesul este necesar efectuarii unor reparatii urgente, remedierii unor probleme   tehnice, limitarii unor pagube.
 4. Refuzul rezidentului de a permite accesul administratorului parcului industrial in oricare din conditiile de mai sus da dreptul administratorului de a suspenda de indata si fara preaviz prestarea serviciilor de furnizare/distributie energie electrica pana la permiterea accesului.
 5. Rezidentul parcului industrial are obligatia de a obtine toate autorizatiile, permisele si  avizele prevazute de legislatia in vigoare in ceea ce priveste activitatile desfasurate in cadrul unitatii aflate in proprietatea sa exclusiva si infrastructurii exclusive.
 6. Toti rezidentii parcului industrial au obligatia de a incheia si mentine valabile pe intreaga  durata de derulare a contractului de administrare polite de asigurare pentru raspundere civila, bunuri mobile/immobile, risc de activitate etc, in limitele, conditiile si temenele mentionate in  contracte. De asemenea, rezidentii care gestioneaza un spatiu in calitate de chirias au obligatia de a incheia polite de asigurare pentru raspundere civila a chiriasului fata de proprietar, respectiv  administratorul parcului industrial, in limitele, termenii si conditiile mentionate in contract. Valoarea riscului asigurat se va determina contractual, in functie de tipul de activitate desfasurat de rezident conform contractului de administrare.Aceste polite de asigurare vor fi incheiate fara clauza de regres impotriva administratorului parcului industrial si a oricaror din  prepusii/colaboratorii acestuia.
 7. Nici un rezident al parcului industrial nu poate aduce modificari infrastructurii parcului  industrial fara acordul prealabil scris al administratorului parcului. De asemenea, avand in vedere  stransa legatura tehnica intre infrastructura aflata in proprietatea administratorului si elementele de retele de utilitati aflate in proprietatea rezidentilor, orice rezident are obligatia de a informa in scris, in prealabil administratorul cu privire la orice modificare adusa retelelor de utilitati aflate in proprietatea sau gestiunea rezidentului, in vederea analizarii impactului acesteia asupra  infrastructurii parcului intr-un termen de maxim 24 de ore.  Obligatia de mai sus este o obligatie de rezultat si efectuarea modificarii la reteaua de utilitati aflata in proprietatea sau gestiunea  rezidentului in lipsa informarii administratorului parcului industrial este suficienta pentru atragere  raspunderii rezidentului in cauza.
 8. Rezidentii care efectueaza modificari la reteaua exclusiva fara a fi informat in scris in  prealabil administratorul raspund in mod direct si nemijlocit pentru orice pagube create parcului     industrial sau rezidentilor acestuia.
 9. Infrastructura comuna reprezinta parte integranta din infrastructura parcului industrial ce consta din partile destinate folosintei comune de catre toti rezidentii parcului a constructiilor, instalatiilor, partilor componente din sistemele de alimentare cu energie electrica, retelele de telecomunicatii, retelele de alimentare cu gaze, retelele de alimentare cu apa, retelele de canalizare, precum si caile de transport de orice fel edificate pe terenul aferent parcului industrial, parcari si  servicii de internet.
 10. Rezidentii au obligatia de a folosi cu buna credinta infrastructura comuna a parcului  industrial, in limitele trasate de catre administratorul parcului industrial. De asemenea, rezidentii   au obligatia de a informa administratorul parcului industrial cu privire la orice defectiune sau  degradare a infrastructurii comune, in vederea limitarii impactului acesteia asupra functionarii parcului industrial.
 11. Nici un rezident al parcului industrial nu are dreptul de a folosi in scopuri exclusive  infrastructura comuna sau de a aduce orice fel de modificari acesteia, cum ar fi (dar fara a se limita la): amplarea de utilaje/autovehicule/amenajari temporare pe spatiile comune, imprejmuirea spatiilor comune, abandonarea de bunuri, limitarea accesului oricarui rezident la spatiile commune   etc.
 12. Administratorul parcului industrial are dreptul de a lua orice masuri in vederea inlaturarii  oricaror obstacole, restrangeri, limitari etc aduse infrastructurii comune, cheltuielile aferente urmand a fi suportate de catre rezidentul culpabil. Astfel de masuri pot cuprinde, fara a se limita la, indepartarea obstacolului, ridicarea bunurilor abandonate, refuzul accesului mijloacelor de transport si/sau utilajelor care pot  periclita, in opinia administratorului, infrastructura comuna etc.
 13. Rezidentii parcului industrial au obligatia de a respecta legislatia in vigoare in ceea ce  priveste circulatia in interiorul parcului industrial si de a lua toate masurile de siguranta pentru evitarea accidentelor.

 III.REGLEMENTARI PRIVIND FURNIZAREA UTILITATILOR IN CADRUL  PARCULUI INDUSTRIAL

 1. Administratorul parcului industrial are dreptul exclusiv si discretionar de a contracta  funizorii de utilitati in cadrul parcului industrial.
 2. Rezidentii parcului industrial pot face propuneri cu caracter facultativ administratorului parcului industrial in ceea ce priveste utilitatile necesare parcului industrial si furnizorii propusi, fara ca acesta sa afecteze sau sa restranga dreptul administratorului mentionat mai sus.

IV.REGLEMENTARI PRIVIND CONTRACTUL DE ADMINISTRARE SI PRESTARI  SERVICII SI CONTRACTELE CONEXE

 1. Administratorul parcului industrial este o entitate de drept privat si are deplina libertate de   contractare in ceea ce priveste alegerea rezidentilor parcului industrial, precum si conditiile contractuale specifice fiecarui rezident in parte. Adoptarea prin regulamente a unui contract cadru de administrare si contracte de servicii conexe da dreptul persoanei interesate sa devina rezident al parcului la incheierea unui contract continand cel putin prevederile stabilite in contractele cadru,    urmand ca elementele particulare sa fie stabilite in baza unui acord al partilor.
 2. Administratorul parcului industrial asigura accesul tuturor rezidentilor parcului industrial la intreaga gama de servicii conexe prestate, urmand ca toate conditiile contractuale specifice sa faca obiectul unei negocieri directe si individuale. De asemenea, serviciile conexe cu caracter particular si special necesitate de activitatea unui rezident pot fi contractate de catre administratorul parcului industrial, la solicitarea rezidentului interesat, numai in baza unui acord intre administrator si rezidentul in cauza.
 3. Pentru serviciile conexe prestate de catre administratorul parcului industrial, acesta este  indreptatit sa primeasca contravaloarea utilitatilor furnizate, conform facturilor emise de proprii furnizori precum si o marja stabilita contractual, in functie de complexitatea serviciului prestat.
 4. Contractele de administrare si contractele de prestari servicii conexe reprezinta legea partilor si sunt obligatorii pentru partile semnatare. Conform dispozitiilor legale, regulamentele emise de  catre administratorul parcului modifica /completeaza de drept aceste contracte, de la data intrarii    lor in vigoare.
 5. Administratorul parcului industrial nu poate fi tinut de nicio prevedere a contractului de  administrare si contractelor de prestari servicii in cazul in care un act normativ cu caracter general intervenit ulterior semnarii acestor contracte modifica conditiile contractuale stabilite initial. Astfel de situatii pot privi, cu titlu exemplificativ, modificarea cotei TVA in vigoare la data semnarii  contractelor, modificarea conditiilor de autorizare a unei lucrari, modificarea conditiilor de prestare a unui serviciu, modificarea unor indici de raportare avuti in vedere de parti la stabilirea unor  obligatii, aborgarea oricaror facilitate legale acordate in favoarea parcului etc. In aceasta situatie contractul de administrare si contractele de prestari servicii conexe se modifica de drept, noile conditii fiind obligatorii incepand cu data stabilita pentru intrarea in vigoare a actului normativ modificator.
 6. Incalcarea de catre rezident a oricaror obligatii stabilite prin contractul de administrare si contractele de servicii conexe dau dreptul administratorului parcului industrial de a suspenda obligatia de a presta serviciile contractate, pana la indeplinirea integrala a obligatiilor rezidentului. Ordinea serviciilor care pot fi suspendate de catre administratorul parcului industrial este urmatoarea:-

a)Interzicerea accesului tertilor catre unitatea rezidentului, pentru incalcarea obligatiilor stabilite contractual ce dureaza de mai bine de 10 zile lucratoare;

b)suspendarea serviciilor de salubritate, pentru incalcarea obligatiilor stabilite contractual ce dureaza de mai bine de 20 zile lucratoare;

c)intreruperea furnizarii energiei electrice pe o perioada de o ora in decursul unei saptamani, pentru incalcarea obligatiilor stabilite contractual ce dureaza de mai bine de 30 de zile;

d)interzicerea accesului la infrastructura comuna, pentru incalcarea obligatiilor stabilite contractual ce dureaza de mai bine de 40 de zile.

 V.REGLEMENTARI PRIVIND ACTIVITATILE DESFASURATE DE CATRE REZIDENTII PARCULUI INDUSTRIAL

 1. Rezidentii parcului industrial au obligatia de a mentine, pe intreaga durata de derulare a  contractului de administrare:
 • obiectul de activitate principal si activitatea declarata in contract; acestea pot fi modificate  cu notificarea prealabila a administratorului parcului industrial si acordarea unui termen de minim 10 zile lucratoare pentru ca administratorul parcului industrial sa decida continuarea contractului   de administrare sau rezilierea acestuia.
 • toate autorizatiile, avizele si permisele solicitate de actele normative in vigoare pentru  desfasurarea activitatii;
 • toate declaratiile si garantiile stabilite contractual; acestea pot fi modificate prin act aditional la contractul de administrare si/sau contractele de prestari servicii conexe.
 • Respectarea oricaror obligatii cu privire la protectia muncii in cadrul unitatii proprii  rezidentului.

2. Administratorul parcului industrial poate sprijini rezidentul parcului industrial in obtinerea  oricaror avize, premise sau autorizatii, la solicitarea rezidentului interesat, insa nu este responsabil de efectiva autorizare sau avizare a activitatii

3.Administratorul parcului industrial nu poate fi tinut responsabil de niciun rezultat produs ca urmare a nerespectarii de catre rezident a obligatiilor legale referitoare la activitatea desfasurata.

VI.REGLEMENTARI PRIVIND ALTE OBLIGATII ALE REZIDENTILOR

 1. Rezidentii parcului industrial au obligatia de a aduce de indata la cunostinta administratorului parcului industrial existenta oricarei defectiuni, nefunctionalitati, incidente, dispute intre rezidenti etc ce pot afecta functionarea parcului industrial, precum si calitatea si continuitatea serviciilor conexe prestate de catre administratorul parcului industrial.
 2. Rezidentii parcului industrial trebuie sa se abtina de la orice fel de manifestari, actiuni, declaratii, comunicari publice care aduc atingere reputatiei si bonitatii parcului industrial.
 3. Rezidentii au obligatia de a initia concilierea oricarei dispute intervenite intre rezidentul in cauza si administratorului parcului, anterior formularii unei cereri in justitie.
 4. Rezidentii parcului industrial au obligatia de a colabora cu administratorul parcului industrial in relatia cu orice autoritate, instituitie sau entitate de drept public si de a furniza informatiile solicitate de acestea.

 VII.INTRAREA IN VIGOARE

 1. Prezentul Regulament a intrat in vigoare azi 07.10.2014
 2. Pentru informatii suplimentare sau neclaritati va rugam sa ne contactati la adresa de mai jos:

 

S.C. ARC  PARC  INDUSTRIAL  S.R.L.

405200, Romania, Mun. Dej, jud. Cluj,

Str. Henri Coanda Nr. 1

tel:  +40264 40 68 17

fax: +40264 43 33 03

e-mail: office@arcparc.ro  www.arcparc.ro